Případové studie

Strukturované informace o vybraných projektech,
důvody vzniku, způsoby použití, počty klientů atd.

Případové studie / EPI.SK

1. Název projektu

EPI – Ekonomické a Právní Informace (http://www.epi.sk/)

2. Stručná charakteristika projektu

 • webový portál se 3 základními zdroji obsahu
  • Právní systém obsahující právní předpisy Zbierky zákonov, judikaturu, odbornou literaturu v unikátním vzájemném propojení
  • kompletní Obchodný vestník
  • kompletní Vestník verejného obstarávania, Official Journal „S“
 • denní aktualizace, výborné vyhledávání, bohaté možnosti personalizace
   

3. Profil zákazníka

 • S-EPI, s.r.o. je společnost působící ve Slovenské republice v rámci holdingu S 5 P, a.s.
 • Další společnosti v rámci holdingu S 5 P, a.s. působí jako vydavatelé slovenských úředních věstníků  pro Ministerstvo spravedlivosti SR - Zbierka zákonov, Obchodný vestník, Finančný spravodajca, Justičná revue.
 • S-EPI, s.r.o. má navázána partnerství s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Justičnou akadémiou SR a Slovenskou advokátskou komorou.
 • Působnost: Slovenská republika a Česká republika
   

4. Důvody realizace projektu

 • zprostředkování velkého informačního bohatství z mnoha publikací vyprodukovaných zákazníkem od začátku 90tých let (periodických, neperiodických monotematických) klientům v digitální podobě online prostřednictvím Internetu
 • zejména však poptávka klientů po informacích v digitální podobě byla v roce 2001 důvodem pro výběrové řízení, v kterém na základě zkušeností zvítězila naše společnost AION CS, s.r.o. před konkurenty velmi zvučných jmen
   

5. Doba realizace

 • 2002-2004: příprava obsahu i aplikací
 • 2004-2007: provoz první verze
 • 2008-podnes: kompletně inovovaná druhá verze
 • komerční úspěšnost projektu vytváří zdroje pro další rozvoj strukturovaného obsahu a implementaci nejnovějších technologií
   

6. Postavení na trhu

 • podle Google Analytics v roce 2008 více než 550 tis. unikátních návštěvníků zobrazilo při více než 1,5 mil. návštěvách více než 10 mil. stránek
 • http://www.epi.sk/ je počtem klientů číslo „2“ na trhu právních systémů ve Slovenské republice permanentně snižující náskok čísla „1“
 • smluvní dodavatel verifikovaných právních předpisů pro systémy veřejné správy
   

7. Profil typického uživatele www.epi.sk

 • právníci v soukromém sektoru (advokáti, notáři, podnikoví právníci)
 • právníci ve veřejném sektoru (soudci, prokurátoři, tvůrci legislativy)
 • ekonomové, účetní
 • uchazeči o veřejné zakázky
 • školství (právní obory)
 • občanská veřejnost
   

8. Způsob provozu, přístupnost www.epi.sk

 • veřejně přístupná aplikace na adrese http://www.epi.sk/, obsah částečně zdarma, částečně za úhradu ve formě produktů Právny systém
 • veřejně a zdarma přístupná Zbierka zákonov SR, Obchodný Vestník, Vestník verejného obstarávania ve formátu PDF na adrese http://www.zakon.sk/
 • interní redakční systémy pro redakční práce nad obsahem (vstup, strukturování a vzájemné provazování výše zmíněných obsahových zdrojů)   
   

9. Uživatelské rozhraní

 • www prohlížeč
   

10. Použité technologie

10.1. Software

 • Windows Server 2003
 • SQL Server 2005
 • .NET FrameWork 3.5
 • Tovek server
   

10.2. Hardware

 • serverová farma Dell
 • celkem 2 TB diskové kapacity, 16 GB RAM, 10 procesorů
   

11. Popis řešení

Projekt EPI stojí na výborné symbióze obsahu a formy, tedy dat, způsobů a technologií zajišťujících jejich dopravu k uživatelům.

11.1. Pilíře

 • rozsáhlé a unikátní informační zdroje
 • vyčerpávající datový model
 • bohatý soubor metadat
 • XML a .NET platforma
 • vynikající, vysoce výkonný vyhledávací stroj
 • skvělý tým programátorů
 • výborná spolupráce ze strany klienta
 • dobré nápady
 • automatizace rutinních editorských činností všude, kde je to jen trochu možné
   

11.2. Některé principy

11.2.1. Právní systém

 • rozklad dokumentů primárního práva, tj. všech předpisů Zbierky zákonov na fragmenty/korálky (více než 10 milionů), kde korálkem je nejmenší samostatně adresovatelná jednotka (paragraf, odstavec, písmeno)
 • syntéza výběru fragmentů do konkrétních stromově organizovaných skupin/pohledů, např. konsolidovaných znění či tematických celků (analogie s navlékáním korálků na nit)
 • provázání fragmentů právních předpisů, resp. jejich skupin navzájem obousměrnými tematizovanými odkazy (více než 1 milion)
 • dokumenty sekundárního práva, tj. judikatura, terminologie, odborná literatura periodická i monotematická analogicky navázaná na právní předpisy tematickými odkazy
 • tematické třídění dokumentů i jejich částí podle taxonomií, tezaurů a řízených slovníků
 • datový model právního systému je zcela kompatibilní s věhlasnými schématy Metalex a Formex
   

11.2.2. Třívrstvá architektura

1. vrstva: Tvorba a správa obsahu
2. vrstva: Indexační služby (fulltext i řízené slovníky)
3. vrstva: Prezentační (hledací, zobrazovací) a personalizační služby 

12. Analytické práce a realizace projektu

V úvodu projektu EPI byla dvoufázově realizována analytická činnost. Podle zásady „nejdříve obsah, pak forma jeho ztvárnění“ byly nejdříve analyzovány zdroje a forma obsahu, který má klient v rámci portálu EPI publikovat.

V tomto rámci se jednalo o technickou analýzu

 • archivu digitálního i tištěného
 • používaných procesů digitálního publikování ve všech odděleních/redakcích klienta, jejich technického i personálního zajištění

za účelem zjištění postupů, formátů a struktur používaných metadat, co je možné použít a co je nutno doplnit, jaké doplnění je možné automaticky, poloautomaticky a jaké manuálně, k tomu kvalifikované odhady personální, časové i finanční náročnosti.

Analýza byla podtržena krédem, které se vyvinulo při sběru podkladů: „Dělat věci jednoduchými je zatraceně složité“ :)

Po akceptaci analýzy obsahu a procesů jejich vzniku následoval návrh architektury řešení s určením technologické realizace budoucích procesů. Výsledkem bylo stanovení základních projektových atributů, tedy co, v jakém čase a s jakými náklady bude realizováno.

Akceptace těchto atributů klientem byla doprovázena poměrně „tvrdou“ obhajobou. Zákazník nenechal nic nezodpovězeno a ve všech nejasnostech se chtěl dopátrat příčin a řešení.

Následovala několikaměsíční práce na formulaci projektu, v rámci které byla ideově postavena bazální „třívrstvá architektura“ projektu, vlastnosti softwarového vybavení, struktur databází, uložených procedur, konceptů i ztvárnění uživatelských rozhraní, navrženo rozfázování projektu a spoluúčast pracovníků zákazníka.

Schválení projektu bylo následováno realizací. Náročnost celého projektu sama předurčila techniku vývoje: agilní programovací techniky s permanentní spoluúčastí klienta, kde klasický „úkolocentrický“ přístup byl vytlačen přístupem „hodnotocentrickým“, kde koncový klient budovaného systému byl v permanentním centru pozornosti.

Vývoj systému od podpisu smlouvy do spuštění na webu trval 2 perné roky. Projekt EPI byl spuštěn 1. 5. 2004 (současně s velkolepým rozšířením Evropské unie).

Komerční úspěšnost projektu umožnila jeho permanentní rozšiřování o nové obsahové moduly i nové techniky jejich ztvárnění. V roce 2007 byl portál kompletně redesignován. V současné době již je ve stadiu příprav velkolepý kvalitativní redesign a rozšíření vlastností pro příští rok, jehož motivem bude významné zapojení technik sémantického webu prostřednictvím technik a přístupů Topic Maps.

13. Screenshoty projektu EPI (současná verze)

13.1. Homepage EPI

Jednoduché, čisté grafické řešení pro přístup ke všem aplikacím „na jeden klik“. Nezbytná elementární znalost struktury portálu není pro platící abonenty problémem.

13.2. Produktová stránka Zbierky zákonov

Aktuální vydání, archiv i propracované vyhledávání  - vše na jednom místě.

13.3. Seznam výsledků po vyhledání výrazu „občan“ v Zbierke zákonov

Na prvních místech jsou preferované odpovědi zprostředkované technikou Topic Maps.

13.4. Zobrazení právního předpisu 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 • nad předpisem je umístěn jeho odkaz ve formě „stromu“
 • předpis je zobrazen ve střední části zobrazení
 • po pravé straně jsou navigační boxy s přidanou hodnotou doplňkových funkcí i doplňkového obsahu

13.5. Zobrazení odborného článku

Zajímavé je zde členění článku, odkazy, poznámky pod čarou přímo v textu a doplňkové informace v pravých boxech.

13.6. Produktová stránka Obchodného vestníka

Aktuální vydání, archiv i vyhledávání na jednom místě.

13.7. Produktová stránka Rozhodnutí soudů

Zajímavé dokumenty i vyhledávání centralizované na jednom místě.

13.8. Výběr rozhodnutí soudů podle podrobných právních oblastí a návazných institutů

Provázanost a podrobné dynamické stromové členění je opět zprostředkováno prostřednictvím  technik a způsobů Topic maps.

13.9. Produktová stránka „virtuálního“ Vestníka verejného obstarávania

Virtuální pokračování tištěného periodika, které od začátku roku vychází již jen digitálně, zde je však automatizovaně sestavováno do virtuálních čísel.

13.10. E-shop seznam výsledků vyhledání produktů, karta produktu

Podrobná výběrová kriteria i podrobné zobrazení produktů a jejich atributů.